ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ YENİ TÜZÜĞÜ

1. DERNEĞİN ADI

     Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği'dir.  Uluslararası etkinlik ve yazışmalarda dernek adı olarak “Turkish Association for Endoscopic Laparoscopic Surgery”kullanılacaktır.

2. DERNEĞİN MERKEZİ

     Dernek merkezinin adresi Topkapı Mahallesi, Şehit A.Başaran Sokak No 9/1 Fatih-34093 İstanbul’dur.  Tüm ülkede etkinlik gösterir. 

3. DERNEĞİN AMACI

    Elektronik ve optik gelişmelerin cerrahiye önemli katkısı sonucu doğan ve son yıllarda klasik cerrahiye ciddi bir alternatif olarak Dünya'da yaygınlaşan Video-Endoskopik cerrahinin ülkemizde de daha iyi tanınmasına ve meslektaşlarımızın bu çağdaş cerrahi uygulamadan azami şekilde yararlanmalarına yardımcı olarak, ülke cerrahi standartının yükselmesine hizmet etmektir.  Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a. Endoskopik cerrahinin bugün uygulama sahası bulduğu başta genel cerrahi olmak üzere jinekoloji, üroloji, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi, ortopedi, nöroşirürji, K.B.B ve bunlara daha sonra katılacak olan branşlardaki Türk hekimlerini Video-Endoskopik cerrahi konusunda bilgilendirir.

b. Bu konuda kongre, konferans, panel, sempozyum, tıp günleri gibi bilimsel toplantı düzenler.

c. Çalışmalarını bilimsel dergi, bülten, kitap, videofilmi ve benzeri yollarla Türkçe ve yabancı dillerde toplar ve yayımlar.

d. Video-Endoskopik cerrahi ile ilgili dökümantasyon merkezi kurulması ve arşiv oluşturulmasına yardım ve teşvikeder.

e. Video-Endoskopinin ilgili bulunduğu her cerrahi branşdaki üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak için kurslar düzenler, benzeri faaliyetleri destekler, kursları başarı ile tamamlayanlar için sertifika ve benzeri belgeler hazırlar ve dağıtır.

f. Başta üniversiteler olmak üzere ülkemiz eğitim veren sağlık kurumlarında endoskopik cerrahinin teorik ve uygulamalı eğitimini yapacak birimlerin kurulması için çaba sarfeder.

g. Video-Endoskopik cerrahinin uluslararası ve ülkemiz düzeyindeki gelişme ve yaygınlaşmasını dikkatle takip eder, bu konuda ülkemiz genelindeki istek ve gereksinimler belirli düzeye yükseldiğinde, endoskopik cerrahinin Türk hekimlerine bilimsel standartlar içerisinde öğretilmesi ve eğitim sonunda yeterlilik belgesi ya da diploma verilmesi, yenidoğan bu cerrahi branşın mediko-legal sorununa çözüm getirilmesi için üst ihtisas haline getirilmesi yönünde gerekli mercilerde girişimlerde bulunur, çalışmalar yapar.

h. Video-Laparoskopi, torakoskopi, pelvioskopi, artroskopi ve benzeri endoskopik cerrahi girişimler için gerekli olan tüm alet, enstrüman ve cihazlardaki yenilik ve gelişmeleri takipeder, üyeleri adına yurtiçi ve yurtdışındaki imalatçı firma ve yetkilileri ile ilişki kurar, bağlantı ve işbirliği yapar.

i. Video-Endoskopik cerrahi ile direkt veya indirekt ilgili çalışmaları, araştırmaları destekler, daha iyilerinin yapılabilmesi için yarışmalar açar, plaket, madalya ve ödüller verir.

j. Üyeleri arasında, bilimsel dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği sağlar, üyelerin haklarını korur ve onları temsileder.

k. Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer bilim ve hayır dernekleri ile iş ve güçbirliği yapar.  Aynı amaçlı uluslararası kuruluşlarla dernekler kanununun kurallarına uygun olarak bilimsel ve sosyal ilişki kurar, işbirliğinde bulunur.

l. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri teminetmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

m. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

4. DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI

     Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabuleden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Hiç kimse üye olmaya zorlanmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin 5türlü üyesi vardır.

a. Asil Üye:  Endoskopik cerrahinin doğrudan konusu içerisine giren cerrahi tıp dallarından uzmanlar üye olabilirler.  Bunlar iki kurucu üye veya iki asil üye tarafından aday gösterilirler.  Üyelikleri yönetim kurulunca kabuledilenler gizli oyla ve çoğunlukla seçilirler.

b. Fahri Üye:  Derneğin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunan üyelerdir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

c. Onur Üyesi: Ülkemizde Endoskopik Cerrahi ile ilgili çalışmalarda bulunmuş seçkin bilim adamlarıdır. Onur üyeleri asil iki üyenin teklifi ve genel kurulun üçte iki çoğunluğu ile seçilir.

d. Uluslararası Üye: Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan ve üyelik başvurusunda bulunan diğer ülke vatandaşlarının isteği, yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Üyeliğe kabul edilenlere durum yazılı olarak duyurulur.

e. Aday Üye: Endoskopik cerrahinin doğrudan konusu içine giren dallarda uzmanlık öğrencisi olan kişilerya da bu dala ilgi duyan pratisyen hekimler iki asil üye veye bir YK üyesi tarafından üyelik için aday gösterilebilirler. Aday üyeliğe Yönetim Kurulunca kabul edilenler, uzman olduklarında bu durumu belgelemek şartıyla asil üyeliğe geçerler.

5. ÜYELİKTEN ÇIKMA

     Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.  Her üye istifa hakkına sahiptir.

6. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

     Derneğe üye olmak hakkını kaybedenlerle dernek tüzüğüne aykırı hareketleri saptananların üyelikleri sona erer.  Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde ilgili üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.  Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakları vardır.

7. ÜYELERİN HAKLARI

     Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin, onur üyelerinin, uluslararası üyelerin ve aday üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur.

DERNEK GENEL KURULU

8. KURULUŞ ŞEKLİ

     Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

9. TOPLANMA ZAMANI

     Genel kurul üç yılda bir Nisan ayında olağan toplantı yapar.  Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.  Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

10. ÇAĞRI USULÜ

      Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

    Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

11. TOPLANTI YERİ

      Genel kurul, yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde gerekli yasal koşulları tamamlamakkaydı ile toplanır.

12. TOPLANTI USULÜ ve YETER SAYISI

      Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

     Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

     Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yeralan maddeler görüşülür.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler, fahri üyeler, uluslararası üyeler ve aday üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.     

     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

13. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

      Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

14. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

     Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 a. Dernek organlarının seçilmesi

 b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

 c. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi

 d. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

 e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

 f. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması

 g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

 h. Derneğin feshedilmesi

 i.  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

15. GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

      Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

       Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

16. YÖNETİM KURULU

      Yönetim kurulu, yedi asil ve beş yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir. Bir önceki dönemin başkanı ve kurucu başkan oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında dernek faaliyetlerini yürütmek üzere aşağıda belirtilen görev dağılımını yapar.

1. Başkan

2. Başkan yardımcısı

3. Genel sekreter

4. Sayman

5. İnternet ve web sorumlusu

6. Dergi sorumlusu

7. Kurs sorumlusu

8. Üyelerle ve halkla ilişkiler sorumlusu

9. Uluslararası ilişkiler sorumlusu

     Yönetim kurulu (YK), tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, dernek haklarını korumak için avukat tutmak.

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak dernek bütçesinin bölümleri arasında aktarmalar yapmak suretiyle bütçede yeni bölümler açmak ve dernek adına gelir tahsil etmek, bütçenin uygulanmasını sağlamak.

3. Derneğin düzenleyeceği kongrelerin başkanlarını belirlemek.  Kongre başkanlığı yapan kişinin aynı kongrenin başkanlığını yaşam boyu bir kez yapmasını gözetmek.

4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

5. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak, her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve genel kurula sunmak.  

7. Komisyonların, kurulların ve çalışma gruplarının düzenli çalışmasını sağlamak, gerekli durumlarda yenilerini oluşturmak. Bütün bu grupların çalışmalarının yönergelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

9. Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışta bulunanlar ile derneğin bilimsel toplantılarında bilimsel katkıda bulunan yerli ve yabancı üye ve konuklara, değerli çalışmalar yapanlara plaket, şükran belgesi, para ödülü, madalya veya burs ya da isim verme vb şeklinde ödüller vermek.

10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

17. YÖNETİM KURULU ÜYE EKSİĞİNİ YEDEK ÜYELERİN TAMAMLAYAMAMASI

      Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından  bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

18. DENETLEME KURULU

      Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir dönemde en az iki defa  yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

19. BAŞKA ORGANLAR

      Dernekte başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

20. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

      Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine;

1. Divan başkanı, yardımcısı ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

21. YILLIK AİDAT MİKTARI

      Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu karar almadığında bir önceki yılın Yönetim Kurulu kararı uygulanır. 2 yıl üst üste aidat ödemeyenlerin üyelikten çıkartılmaları yetkisi yönetim kuruluna aittir. Aday üyeler, fahri üyeler ve onur üyelerinden aidat alınmaz. Uluslararası üyeliğe kabul edilenler için üyelik aidatı yönetim kurulunca ayrıca belirlenir.

22. DERNEĞİN GELİRLERİ

      Derneğin gelir kaynakları:

  1. Üye aidatları,

  2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen konferans, kongre, panel, kurs gibi bilimsel faaliyetler ve sosyal içerikli toplantı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

  3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

  4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce içişleri bakanlığının iznini alması gerekir.

23. KABUL EDİLEMEYEN YARDIMLAR

      Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

24. DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter Tutma Esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hususa bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. (a)bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri”ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

25. GELİR VE GİDERLERDE USUL

Gelir ve Gider Belgeleri

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

26. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLERİ

      Derneğin içdenetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde, “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

27. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

      Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

28. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

      Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Genel kurulda tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının yönetim kurulunca imzalanmış örneği genel kurul sonuç bildirimine eklenir.

29. FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

      Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.,

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

30. Derneğin kurucu başkanı Prof Dr Cavit Avcı “Kurucu Onursal Başkan”olarak anılır.

 

Dernek Kurucuları:

Adı-Soyadı

Cavit Avcı

Aydın Alper

Vahit Özmen

Dursun Buğra

Levent Avtan

Fecri A.Sevilen

Mustafa Akıncı

Abdullah İğci

Ceyhun Oral

Sinan Çankaya

Atilla Engin

Ilgaz Doğusoy

Tamer Okay

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

31. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1:Tüzüğün yasal yollarca incelenmesi sonucunda gerekli görülebilecek değişiklikleri yapmaya Dernek yönetim kurulu yetkilidir.  Bu tüzük 31 madde ve 1 geçici maddeden ibarettir.

 

                                                                          Başkan

                                                           Rasim Gençosmanoğlu

 

 

 

Başkan Yardımcısı                                                                       Genel Sekreter

Hakan Teoman Yanar                                                               Koray Karabulut

 

 

 

Sayman                                                                                         Asil Üye

Levent Avtan                                                                               Aydın Alper

 

 

Asil Üye                                                                                         Asil Üye

Metin Ertem                                                                               Hasan Bektaş